Skip to main content

2024-04-23 - Szkolenie i egzamin SEP - stacjonarny

Zapraszamy na szkolenie z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Jesteśmy wiodącym organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w siedzibie Oddziału Warszawskiego SEP:
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5,
w dniu: 2024-04-23, od godziny 9:00.

Podczas szkolenia, zostaną omówione: ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV, przepisy i zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, parametry techniczne eksploatowanych urządzeń, dobór urządzeń, aparatury i osprzętu do warunków środowiskowych, zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy i inne.

Koszt szkolenia to 500 zł brutto.

Szkolenie ma charakter przypominający i ugruntowujący wiedzę. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby znające już podstawe pojęcia z zakresu instalacji elektrycznych/energetycznych.

Zapraszamy na egzamin z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Jesteśmy wiodącym ośrodkiem egzaminacyjnym w zakesie egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej).

Zgodnie z § 6. ust.2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. ust. 3. Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

 Akt prawny dostępny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392 .

2024-04-23 - Szkolenie i egzamin SEP - stacjonarny

Zapraszamy na szkolenie z zakresu eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. Jesteśmy wiodącym organizatorem kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych upra...
Masz pytania, chcesz zapisać się na egzamin lub skorzystać z naszych usług?