Skip to main content

Rodzaje członkowstwa

Członkami SEP mogą być osoby fizyczne i prawne.

W SEP wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:
1)  zwyczajne,
2)  honorowe,
3)  wspierające.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

Zasady przyjęcia w poczet członków:

Członka zwyczajnego, na podstawie pisemnej deklaracji z poparciem dwóch wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału, a w przypadku osoby zamieszkałej poza granicami kraju – zarząd główny.

Wymogi dotyczące członkostwa:

1) osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,
2) studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,
3) technicy wszystkich dziedzin elektryki,
4) absolwenci oraz uczniowie dwóch ostatnich lat średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,
5) inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.

Prawa członka zwyczajnego:

Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SEP,
2) przynależności do wybranego koła, sekcji, klubu, a także kandydowania do innych jednostek organizacyjnych SEP,
3) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach SEP,
4) korzystania z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w ochronie praw twórczych i zawodowych, w działalności naukowo-technicznej, w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz z ulgowych opłat za usługi służące realizacji celów statutowych SEP,
5) występowania z wnioskami i postulatami do władz SEP,
6) ubiegania się o tytuł specjalisty, rzeczoznawcy i wykładowcy SEP.

Obowiązki członka zwyczajnego:

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów SEP,
2) czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, w których uczestniczy,
3) przestrzegania zasad etycznego postępowania,
4) opłacania składki członkowskiej.

Utrata członkostwa

Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji zgłoszonej zarządowi oddziału lub w przypadku członka zagranicznego – zarządowi głównemu,
2) skreślenia z listy członków na mocy uchwały właściwego zarządu podjętej w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy, pomimo wcześniejszego udokumentowanego upomnienia,
3) wykluczenia orzeczeniem głównego sądu koleżeńskiego.

CZŁONKOWIE HONOROWI

Zasady przyjęcia w poczet członków:

Godność członka honorowego SEP nadaje walny zjazd delegatów na wniosek zarządu głównego.

Wymogi dotyczące członkostwa:

1. Członkiem honorowym SEP może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju elektryki lub SEP.

Prawa członka honorowego:

Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Członek honorowy ma prawo do:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SEP,
2) przynależności do wybranego koła, sekcji, klubu, a także kandydowania do innych jednostek organizacyjnych SEP,
3) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach SEP,
4) korzystania z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w ochronie praw twórczych i zawodowych, w działalności naukowo-technicznej, w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz z ulgowych opłat za usługi służące realizacji celów statutowych SEP,
5) występowania z wnioskami i postulatami do władz SEP,
6) ubiegania się o tytuł specjalisty, rzeczoznawcy i wykładowcy SEP.

Obowiązki członka honorowego:

Członek honorowy jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów SEP,
2) czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, w których uczestniczy,
3) przestrzegania zasad etycznego postępowania,

Utrata członkostwa

Członkostwa honorowego może pozbawić walny zjazd delegatów na wniosek głównego sądu koleżeńskiego.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

Zasady przyjęcia w poczet członków:

Członka wspierającego na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału. Wyjątkowo członka wspierającego – osobę prawną ogólnokrajowej infrastruktury energetyki, informatyki i telekomunikacji oraz o charakterze globalnym, na jego wniosek, przyjmuje i rejestruje zarząd główny.

Wymogi dotyczące członkostwa:

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością SEP i wspierająca je materialnie.

Prawa członka wspierającego:

Członek wspierający ma prawo do:
1) udziału z głosem doradczym w WZDO, WZD na zasadach ustalonych odpowiednio przez zarząd oddziału lub zarząd główny,
2) udziału w imprezach naukowo-technicznych organizowanych przez jednostki SEP,
3) uzyskania referencji SEP w ofertach przetargowych oraz przy zgłaszaniu akcesu do organizacji krajowych i zagranicznych,
4) korzystania z pomocy SEP w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych swojego personelu,
5) korzystania z pomocy SEP w ochronie praw i interesów zawodowych,
6) korzystania z preferencyjnych warunków reklamowania się w wydawnictwach i na stronie internetowej SEP,
7) zgłaszania propozycji do programu działania SEP,
8) używania tytułu członek wspierający SEP przy nazwie firmy.

Obowiązki członka wspierającego:

Wspieranie materialne SEP.

Utrata członkostwa:

Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie właściwemu zarządowi,
2) skreślenia na mocy uchwały właściwego zarządu w przypadku nie wywiązywania się z zobowiązań wymienionych w ust. 1.

Deklaracja członka zwyczajnego i współdziałającego

 

Masz pytania, chcesz zapisać się na egzamin lub skorzystać z naszych usług?