KONKURS NA STANOWISKO PREZESA FUNDACJI

Rada Nadzorcza Fundacji Narodowy Ośrodek Bezpieczeństwa Elektrycznego NOBE
ogłasza konkurs stanowisko Prezesa Zarządu.

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA FUNDACJI

Rada Nadzorcza
Fundacji Narodowy Ośrodek Bezpieczeństwa Elektrycznego NOBE
ogłasza konkurs stanowisko Prezesa Zarządu.

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo umyślne,
d) wykształcenie wyższe o kierunku związanym z elektrotechniką,
e) ogólna znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Fundacji i Stowarzyszeń,
f) co najmniej 2 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowych.

Wymagania dodatkowe:
a) samodzielność, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
b) obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność,
c) doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej,
d) umiejętność kierowania zespołami ludzi.

2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
1) Zakres uprawnień zgodny ze statutem Fundacji „NOBE”.
2) Zakres odpowiedzialności w szczególności za:
a) opracowywanie rocznych programów działania Fundacji „NOBE”,
b) realizacja przyjętych przez Radę Fundacji „NOBE” wieloletnich programów poprawy bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznych.
c) prowadzenie współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Edukacji Narodowej , Strażą Pożarną , Urzędem Dozoru Technicznego , Polską Izbą Ubezpieczeń, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa m.in. w celu pozyskiwania dostępnych środków w ramach funduszy krajowych, Unii Europejskiej i innych źródeł,
d) przygotowywanie sprawozdań i innych opracowań dotyczących działalności Fundacji dla potrzeb Rady i innych instytucji

3. Wymagane dokumenty:
a) pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
b) curriculum vitae wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
c) list motywacyjny,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
e) oświadczenie o niekaralności,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego,
g) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a) termin składania dokumentów: do 30 października 2015r. do godz. 15.00
b) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji „NOBE””, osobiście w sekretariacie Fundacji NOBE w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, 72-200 , pokój 336 ,pani Anna Dzięcioł.
c) kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i tym samym zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną zaproszeni na rozmowy indywidualne, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 604 947 566

Strona Fundacji NOBE

www.NOBE.org.pl

Fundatorzy NOBE

www.SEP.org.pl

www.ELEKTROTECHNIKA.org.pl

www.IEL.waw.pl

Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „NOBE”
mgr inż. Janusz Nowastowski