Sekcja Energetyki OW SEP zaprasza na spotkanie dotyczące zagadnień technicznych oraz formalno-prawnych związanych z problematyką przyłączania morskich farm wiatrowych, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. w Warszawie w Budynku NOT przy ulicy Czackiego 3/5 w sali C o godzinie 11:00.

Spotkanie powyższe jest organizowane w ramach „Otwartego Forum Techniki w Energetyce” i będzie służyło wymianie informacji, doświadczeń oraz wypracowania wniosków na podstawie prezentacji rozwiązań w zakresie przyłączania morskich farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego NGC w Wielkiej Brytanii.
Na spotkanie zapraszamy szerokie grono osób z kadry inżynierskiej zajmujących się procesami przyłączeniowymi, rozwiązaniami technicznymi oraz przyszłościowym prowadzeniem ruchu i eksploatacji farm wiatrowych na morzu. Chcielibyśmy na bazie doświadczeń z przyłączania morskich farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego NGC w Wielkiej Brytanii oraz innych krajów stworzyć forum do wymiany informacji, określania standardów i rozwiązań w zakresie morskich farm wiatrowych przyłączanych do KSE.
Prelegentami powyższej tematyki będą Panowie Paweł Dawidziuk i Alister Mills, którzy mają wieloletnie doświadczenie w procesach budowy i przyłączania morskich farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii.  Obecna ilość uruchomionych farm wiatrowych na morzu i przyłączonych do systemu NGC w Wielkiej Brytanii oraz zebrane doświadczenia z ich pracy pozwalają na wyciągnięcie wniosków i czynienie starań dla uniknięcia powtarzania zdiagnozowanych błędów a także na przygotowanie programów szkolenia wysoko kwalifikowanej kadry.

Problematyka przyłączania morskich farm wiatrowych.

 1. Wymagania dla aparatury pierwotnej, wtórnej, kabli wynikające z uwarunkowań pracy w klimacie morskim i na platformach
 2. Jakie pasy technologiczne i odległości między kablami należy zakładać dla kabli układanych w morzu i na lądzie(110 kV, 220 kV).
 3. Jakie są najczęściej stosowane rodzaje, przekroje kabli morskich i na jakim napięciu. Prośba o podanie ich orientacyjnej obciążalności. Czy stosuje się kable jednożyłowe, czy też z uwagi na technologie ich układania stosowane są tylko kable wielożyłowe.
 4. Redundancja w układach rozdzielni np. dwusystemowe, sprzęgła poprzeczne – czy możliwe ze względu na ograniczenia przestrzeni – jeżeli nie jak to zastąpić ?
 5. Układ sieci morskiej – podawanie napięcia od sieci przesyłowej – jak panować nad napięciami (pojemności długich kabli WN). Po awaryjnym odłączeniu od sieci przesyłowej – procedura rozłączania układu sieci morskiej w celu ponownego podawania napięcia i uruchomienia
 6. Lokalizacja zakłóceń (kable morskie)
 7. Zasilanie układów potrzeb własnych węzłów sieciowych na platformach morskich
 8. Połączenia HVDC jeżeli to jakie (LCC, VSC, bi-polar, monopolar, mult-terminal ready)
 9. Wymagania niezawodnościowe dla aparatury pierwotnej, wtórnej, kabli
 10. Telekomunikacja technologiczna – media, wymagania niezawodnościowe, redundancja
 11. Długie linie kablowe – kompensacja, załaczanie/wyłaczanie, wymagania dla aparatury łączeniowej
 12. Redundancja w głównych elementach przesyłowych (kable, autotransformatory) zasady doboru, postepowanie w przypadkach awaryjnych (wymiana elementów, praca na zapasach)
 13. Serwis – organizacja, zasady
 14. Aparatura rezerwowa
 15. Projektowanie układów – narzędzia, prace studialne,
 16. W UK w przyłączenie do sieci zaangażowane docelową są 3 podmioty (TSO, OFTO i Inwestor MFW). Jak wygląda opomiarowanie, zasady rozliczeń, zasady odpowiedzialności za nieodebranie energii od MFW, zasady wydawania poleceń zaniżenia mocy.
 17. Na jakich zasadach dochodzi do przejęcia infrastruktury liniowej od morskiej farmy wiatrowej przez OFTO.
 18. Jak wyglądają zasady regulacji mocy czynnej i biernej pomiędzy NGC, OFTO i inwestorem MFW.
 19. W Polsce rozważany jest model przejęcia przez TSO, wybudowanej przez inwestorów MFW infrastruktury służącej do wyprowadzenia mocy z MFW w celu zapewnienia większej pewności wyprowadzenia mocy z MFW i uniknięcia wyłączne spowodowanych awariami pojedynczych kabli. Rozważana jest budowa stacji pośredniczących 220 kV pomiędzy stacją morską inwestora 220/SN a stacjami lądowymi, która będzie zbierać w jednym punkcie grupy kabli inwestorów. Czy z punktu widzenia realizacji jest to wykonalne. Co należałoby wcześniej przewidzieć jeśli chodzi o budowę infrastruktury MFW, przed przejęciem jej przez TSO. Czy tego typu stacje są rozbudowywalne w celu umożliwienia przyłączenia kolejnych inwestorów. Jakie są ograniczenia (moc, gabaryty, inne)
 20. W przypadku przejęcia infrastruktury MFW przez TSO jakie są rekomendacje w zakresie miejsca podziału własności, a celu osiągnięcia podobnego efektu jak ten o którym mowa w pkt. 17.