W dniu 8 września zmarł nasz Kolega , członek Oddziału Warszawskiego SEP.

Julian Ignaczak urodził się w 1930 roku w Strugienicach w powiecie łowickim.
W 1954 r. uzyskał tytuł Inżyniera elektryka na Politechnice Łódzkiej i rozpoczął pracę ( z nakazu) w Zakładzie Sieci Elektrycznych Pruszków, przemianowanym później na Zakład Energetyczny Warszawa-Teren (ZEWT).
W 1962 roku otrzymał tytuł magistra na Politechnice Warszawskiej. W ZEWT do 1974 roku pełnił funkcje kierownicze w różnych wydziałach, był również kierownikiem Rejonu Energetycznego Rembertów oraz zastępcą głównego inżyniera.
Z upoważnienia Zakładów Energetycznych Okręgu Centralnego był członkiem Wojewódzkiego Komitetu przeciwpowodziowego i wojewódzkiego Komitetu Obrony oraz z ramienia ZEWT inspektorem nadzoru ds. społecznej elektryfikacji rolnictwa w Banku Rolnym. W latach 1963 -65 pracował w budownictwie specjalnym MON na terenie kilku województw zachodnich.
W latach 1974 – 84 pracował jako główny specjalista w Zjednoczeniu Energetyki, w Ministerstwie Energetyki i Energii Atomowej oraz w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki. Ponadto przewodniczył trzem zespołom specjalistycznym. Nie należał do żadnej partii. Za wstąpienie do NSZZ Solidarność został zwolniony z pracy.
W latach 1984 – 95 pracował w Zakładzie Energetycznym Warszawa-Miasto (później zwanym STOEN), m.in. jako kierownik różnych wydziałów i główny specjalista.
W tym czasie z upoważnienia energetyki warszawskiej był członkiem Zespołu Doradczego ds. Infrastruktury Technicznej przy Wojewodzie Warszawskim oraz członkiem zespołu Specjalistów ds. Ratownictwa przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej.
Był uznanym w kraju specjalistą z zakresu eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, autorem wielu opracowań , artykułów, ekspertyz .W czasie aktywności zawodowej był recenzentem książek dla WNT i COSiW SEP oraz współautorem prac zbiorowych oraz autorem, współautorem i opiniodawcą przepisów elektroenergetycznych.
W 1996 roku przeszedł na emeryturę i nadal pracował w STOEN do sierpnia 2003 roku.
W 1961 roku wstąpił do SEP, gdzie pełnił wiele funkcji jako członek Zarządu Głównego i przewodniczący Centralnej Komisji Organizacyjnej 1998-2002, członek Komisji Statutowej 2002-2006, członek Centralnego Kolegium Sekcji Energetyki 2002-2006, delegat na 7 WZD, członek RO IRSEP od 2005 r., przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału od 2006., członek Komisji Wyborczej od 2010.
Za pracę zawodową i społeczna uzyskał wiele odznaczeń państwowych( m.in. złoty, srebrny i kawalerski krzyż zasługi), branżowych i stowarzyszeniowych, w 2006 roku uzyskał najwyższą godność SEP – członkostwo honorowe, a w 2014 roku Szafirową Honorową Odznakę SEP.
A przede wszystkim Julian Ignaczak był wspaniałym kolegą i przyjacielem, życzliwym, pogodnym człowiekiem, chętnie dzielącym się swoją wiedzą z młodszymi kolegami.
Będzie nam go bardzo brakowało!

Miłosława Bożentowicz