Skip to main content

Statut SEP

uchwalony przez XXXVII NWZD SEP w dniu 22 czerwca 2017 r. w Warszawie

Preambuła
I. Postanowienia ogólne (§ 1 - § 7)
II. Cele i sposoby ich realizacji (§ 8 - § 9)
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 10 - § 13)
IV. Władze naczelne i organa (§ 14 - § 24)
V. Oddziały i koła (§ 25 - § 40)
VI. Jednostki naukowo-techniczne i rada naukowo-techniczna (§ 41 - § 44)
VII. Majątek  i zaciąganie zobowiązań majątkowych (§ 45 - § 46)
VIII. Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał (§ 47 - § 52)
IX. Zmiana statutu i rozwiązanie się SEP (§ 53 - § 54)
X. Przepisy końcowe i przejściowe  (§ 55)

 

PREAMBUŁA

Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec XIX wieku
działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach
polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski. Na silne
tendencje zjednoczeniowe w środowisku elektryków ich organizacje reagowały pozytywnie.
Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich zmieniło
w 1928 roku statut oraz nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich i stało się ośrodkiem
jednoczącym elektryków. Działające mniejsze stowarzyszenia elektryków z własnej
inicjatywy rozwiązały się, umożliwiając scalenie działalności i członkostwa. W 1929 roku
nastąpiło włączenie do Stowarzyszenia Elektryków Polskich członków Stowarzyszenia
Radiotechników Polskich, a w 1939 roku Związku Polskich Inżynierów Elektryków i
Stowarzyszenia Teletechników Polskich.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje te tradycje i dąży do integracji
wysiłków elektryków w służbie Narodowi i w dziele ogólnoludzkiego postępu.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją
twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz społeczeństwa oraz
swoich członków. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności
oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także
osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

§ 2
1. Zakres działalności SEP obejmuje: elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę,
elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne,
informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.
2. SEP prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami.
3. Siedzibą SEP i jego zarządu głównego jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Działalność SEP, wszystkich jego władz i organów jest jawna.

§ 3
SEP ma osobowość prawną.

§ 4
1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SEP są oddziały, w których skład wchodzą
koła.
2. Jednostkami organizacyjnymi SEP są: biuro SEP, komitety, sekcje, wydawnictwa,
podmioty działalności gospodarczej i inne jednostki specjalistyczne.
3. Każda jednostka organizacyjna SEP działa na podstawie i zgodnie z niniejszym
statutem.

§ 5
1. SEP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać za wynagrodzeniem prezesa SEP, a także pracowników, w tym
swoich członków.
2. Zasady wynagradzania prezesa SEP ustala walny zjazd delegatów w regulaminie.
3. W umowach między SEP a prezesem lub członkiem zarządu oraz w sporach z nimi,
stowarzyszenie reprezentuje odpowiednio członek głównej komisji rewizyjnej albo
członek komisji rewizyjnej oddziału, wskazany w uchwale właściwego organu.

§ 6
1. SEP prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza na cele statutowe.
Działalność gospodarcza jest prowadzona przez stowarzyszenie lub przez powołane w
tym celu podmioty.
2. SEP może być członkiem naukowych, technicznych i gospodarczych organizacji
krajowych i zagranicznych.
3. SEP może być założycielem lub członkiem fundacji realizujących między innymi cele
określone w niniejszym statucie.
4. SEP może tworzyć związki stowarzyszeń lub być ich członkiem.

§ 7
1. Godłem SEP są stylizowane białe litery SEP na niebieskim tle, zamknięte białym
okręgiem. Wzorzec godła jest zamieszczony i opisany w księdze znaku. Godło podlega
ochronie prawnej.
2. SEP posiada sztandar oraz odznakę członkowską.
3. Za zasługi dla SEP lub szeroko pojętej elektryki mogą być nadawane: godność członka
honorowego i godność zasłużonego seniora, odznaki honorowe, medale oraz inne
wyróżnienia.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8
Cele SEP są następujące:
1) propagowanie wykorzystywania elektryki dla wszechstronnego,
zrównoważonego rozwoju Polski, w tym wspomaganie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego;
2) inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich
dziedzinach elektryki oraz w dziedzinach pokrewnych;
3) popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców - szczególnie polskich, dbałość
o zabytki techniki, pamięć jej twórców, w tym o ich pomniki i groby;
4) działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie: wytwarzania,
przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we
wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
5) działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych
oraz społeczeństwa informacyjnego;
6) oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz
upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego i
racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej;
7) działanie na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego elektryków poprzez
ustawiczne doskonalenie kwalifikacji: wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych, co oznacza kształtowanie własnego rozwoju oraz odpowiedzialne
uczestniczenie w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem etycznego
kontekstu własnego postępowania; kształtowanie etyki zawodowej elektryków;
8) rozpowszechnianie w społeczeństwie – szczególnie wśród młodzieży - wiedzy
specjalistycznej, kultury technicznej i ekologicznej, ochrony środowiska i
dziedzictwa przyrodniczego, w tym promowanie poszanowania energii;
9) integrowanie środowiska elektryków i tworzenie przyjacielskich więzi członków
stowarzyszenia;
10) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym
z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków;
11) ochrona zawodu i interesów członków SEP.

§ 9
SEP realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:
1) działalność naukowo-techniczną, monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień
naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych;
preferowanie innowacyjności w zgłaszanych postulatach dotyczących szeroko
rozumianej elektryki; publiczne wyrażanie opinii;
2) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władz
publicznych;
3) współdziałanie z administracją rządową i samorządową, instytucjami
publicznymi, organizacjami zawodowymi oraz społecznymi, izbami
i stowarzyszeniami;
4) wykonywanie zadań zlecanych przez organa administracji publicznej;
5) inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu
elektryki, wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz dotyczących
terminologii elektrycznej;
6) prowadzenie działalności gospodarczej w szczególności: badania jakości; oceny
zgodności; udzielanie rekomendacji i referencji; przyznawanie certyfikatu
innowacyjności; rzeczoznawstwo; doradztwo; udzielanie licencji dotyczącej
godła SEP; projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych,
technologii i organizacji pracy; wykonawstwo i realizacje projektów; wydawanie
publikacji i czasopism naukowo-technicznych;
7) oddziaływanie na treść programów i na metody nauczania elektryki, na praktyki
i staże zawodowe; prowadzenie akcji stypendialnych;
8) ułatwianie członkom dostępu do informacji naukowych i technicznych oraz
korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych;
9) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, egzaminów; nadawanie
uprawnień zawodowych;

10) prowadzenie szkoleń oraz weryfikowanie: wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji w SEP
przed wydaniem certyfikatów: wykładowcy SEP w dziedzinie wiedzy
specjalistycznej oraz weryfikatora, rzeczoznawcy, specjalisty lub asystenta SEP
w dziedzinie rzeczoznawstwa;
11) współdziałanie z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT
NOT) w weryfikowaniu i opiniowaniu wniosków: czynnych zawodowo inżynierów
elektryków o wydanie karty zawodowej inżyniera (Engineering Card), o nadanie
tytułu inżyniera europejskiego (EUR ING) i o tytuły FSNT NOT nadawane w
ramach jej wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności;
12) uczestniczenie w działaniach na rzecz zintegrowanego systemu kwalifikacji
(ZSK);
13) organizowanie: kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, narad,
odczytów, wystaw, konkursów, wycieczek, poradnictwa technicznego
i działalności klubowej, działalności kulturalnej oraz w zakresie kultury fizycznej
i sportu;
14) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury przyjaznej dla osób niepełnosprawnych;
15) dbałość o przestrzeganie zasad etycznego postępowania;
16) promocję zatrudnienia i aktywizację elektryków pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy; organizowanie i udzielanie pomocy
koleżeńskiej;
17) podejmowanie działań w przypadku naruszenia interesów zawodowych
i materialnych członków SEP;
18) nadawanie godności, odznak honorowych, medali i wyróżnień oraz zgłaszanie
wniosków w sprawie odznaczeń i nagród dla członków SEP.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
1. Członkami SEP mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. W SEP wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:
1) zwyczajne;
2) honorowe;
3) wspierające.

§ 11
1. Członkami zwyczajnymi mogą być:
1) osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność
zawodowa wiąże się z elektryką;
2) studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką;
3) technicy wszystkich dziedzin elektryki;
4) absolwenci oraz uczniowie dwóch ostatnich lat średnich szkół zawodowych
i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką;
5) inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP
uzasadniają przyjęcie.
2. Członka zwyczajnego, na podstawie jego pisemnej deklaracji z poparciem dwóch
wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału, a w przypadku
cudzoziemca niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przyjmuje i rejestruje zarząd główny.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SEP;
2) przynależności do wybranego koła i sekcji, uczestniczenia w działalności
klubowej, a także kandydowania do innych jednostek organizacyjnych SEP;

3) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach SEP;
4) korzystania z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w ochronie praw
twórczych i zawodowych, w działalności naukowo-technicznej, w uzyskiwaniu
zatrudnienia oraz z ulgowych opłat za usługi służące realizacji celów statutowych
SEP;
5) występowania z wnioskami i postulatami do władz SEP;
6) ubiegania się o tytuły i certyfikaty wydawane przez SEP i FSNT NOT.
4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów SEP;
2) czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, w których uczestniczy;
3) przestrzegania zasad etycznego postępowania;
4) opłacania składki członkowskiej, jeżeli nie jest z niej zwolniony.
5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji zgłoszonej przez członka zarządowi oddziału, a w przypadku
cudzoziemca niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – zarządowi głównemu;
2) skreślenia z listy członków na mocy uchwały właściwego zarządu podjętej w
przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej powyżej 12 miesięcy;
3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.

§ 12
1. Członkiem honorowym SEP może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla
rozwoju elektryki lub SEP, która poddała się „Procedurze wyłaniania kandydatów do
godności członka honorowego SEP” i uzyskała jej pozytywny wynik.
2. Godność członka honorowego SEP nadaje walny zjazd delegatów na wniosek zarządu
głównego, w tajnym głosowaniu większością 2/3 liczby głosów.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem
obowiązku opłacania składki członkowskiej.
4. Członkostwa honorowego może pozbawić walny zjazd delegatów na wniosek głównego
sądu koleżeńskiego.

§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana
działalnością SEP i wspierająca je materialnie lub organizacyjnie.
2. Członka wspierającego na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy przyjmuje
i rejestruje zarząd oddziału.
3. Członka wspierającego – osobę prawną z zakresu działalności SEP o charakterze
ogólnokrajowej infrastruktury lub globalnym, na jego wniosek, przyjmuje i rejestruje
zarząd główny. Nie ogranicza to prawa zarządu oddziału SEP do przyjmowania i
rejestrowania jako członka wspierającego działających na jego terenie: filii, oddziału
lub biura lokalnego takiej osoby prawnej.
4. Członek wspierający ma prawo do:
1) udziału przedstawiciela członka wspierającego – osoby prawnej w walnym
zgromadzeniu oddziału (WZO) lub walnym zjeździe delegatów (WZD) na zasadach
ustalonych odpowiednio przez zarząd oddziału lub zarząd główny;
2) udziału w imprezach naukowo-technicznych organizowanych przez jednostki SEP;
3) uzyskania referencji SEP do ofert przetargowych oraz przy zgłaszaniu akcesu do
organizacji krajowych i zagranicznych;
4) korzystania z pomocy SEP w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych
swojego personelu;
5) korzystania z pomocy SEP w ochronie praw i interesów zawodowych;

6) korzystania z preferencyjnych warunków reklamowania się w wydawnictwach i na
stronie internetowej SEP;
7) zgłaszania propozycji do programu działania SEP;
8) delegowania swoich przedstawicieli do udziału w zebraniach jednostek
organizacyjnych i jednostek naukowo-technicznych SEP na ich zaproszenie;
9) używania tytułu „członek wspierający SEP” przy nazwie firmy i w swoich
materiałach informacyjnych i marketingowych.
5. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie właściwemu zarządowi;
2) skreślenia na mocy uchwały właściwego zarządu w przypadku niewywiązywania
się z zobowiązań wymienionych w ust. 1.

Rozdział IV

Władze naczelne i organa

§ 14
1. Władzami naczelnymi są:
1) walny zjazd delegatów, zwany w skrócie WZD;
2) zarząd główny, zwany w skrócie ZG.
2. Naczelnym organem kontrolnym jest główna komisja rewizyjna, zwana w skrócie GKR.
3. Naczelnym organem orzekającym w sprawach o naruszenie przez członka SEP
postanowień statutu lub zasad etycznego postępowania jest główny sąd koleżeński,
zwany w skrócie GSK.
4. Organami opiniodawczymi są: rada prezesów, zwana w skrócie RP i rada naukowotechniczna, zwana w skrócie RNT.
5. Organem doradczym i roboczym WZD jest komisja wyborcza, zwana w skrócie KW.
6. Organami doradczymi i roboczymi ZG są centralne komisje, rady i zespoły, których
problematykę i zakres prac określa ZG w ich regulaminach.

Walny zjazd delegatów

§ 15
1. WZD jest najwyższą władzą w SEP.
2. WZD może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. W WZD biorą udział z głosem stanowiącym członkowie honorowi SEP i wybrani według
ustaleń ZG delegaci oddziałów oraz na zasadach ustalonych przez ZG z głosem
stanowiącym lub doradczym przedstawiciele członków wspierających – osób prawnych.
Liczba przedstawicieli członków wspierających z głosem stanowiącym nie może
przekraczać 10% ogólnej liczby osób z głosem stanowiącym na WZD.
4. W WZD biorą udział z głosem doradczym członkowie: ZG, GKR, GSK i KW, przewodniczący
komitetów, przewodniczący centralnych kolegiów sekcji, dyrektorzy podmiotów
działalności gospodarczej, redaktorzy naczelni ogólnokrajowych czasopism SEP oraz
goście zaproszeni przez ZG.

§ 16
1. Zwyczajny WZD jest zwoływany przez ZG w II kwartale ostatniego roku
kalendarzowego kadencji władz naczelnych.
2. ZG zawiadamia osoby z głosem stanowiącym na WZD o terminie, miejscu i porządku
obrad co najmniej na 4 tygodnie przed datą WZD.

3. Do kompetencji WZD należy:
1) uchwalanie kierunków działalności SEP;
2) rozpatrywanie sprawozdania ZG z działalności SEP, w tym z działalności własnej
ZG oraz sprawozdań: GKR, GSK i KW;
3) ocena działalności SEP i rozpatrzenie wniosku GKR w sprawie absolutorium dla
zarządu głównego;
4) wybór prezesa SEP oraz członków: ZG, GKR, GSK i KW;
5) uchwalanie zasad etycznego postępowania członków SEP;
6) uchwalanie regulaminów: WZD, ZG, GKR, sądów koleżeńskich obu instancji, KW,
rady prezesów i rady naukowo-technicznej;
7) uchwalanie regulaminu wynagradzania członków ZG i ZO;
8) uchwalanie „Procedury wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego
SEP”;
9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego SEP;
10) uchwalanie regulaminu nadawania godności zasłużonego seniora SEP;
11) rozpatrywanie zaskarżonych uchwał ZG;
12) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się SEP.

§ 17
1. Nadzwyczajny WZD, zwany w skrócie NWZD, jest zwoływany przez ZG z inicjatywy
własnej, na wniosek GKR, rady prezesów lub co najmniej 1/2 liczby osób z głosem
stanowiącym.
2. Wniosek o zwołanie NWZD należy złożyć zarządowi głównemu na piśmie, podając
proponowany porządek obrad.
3. ZG jest zobowiązany zwołać NWZD w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia
otrzymania wniosku.
4. NWZD obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, chyba że większością co
najmniej 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób z głosem
stanowiącym, włączy inne sprawy do porządku obrad.

Zarząd główny

§ 18
1. Zarząd główny kieruje działalnością SEP w okresie między walnymi zjazdami delegatów
zgodnie ze statutem SEP, uchwałami WZD i regulaminem ZG.
2. W skład ZG wchodzą prezes SEP i nie więcej niż 15 członków.
3. Na wniosek prezesa SEP zarząd główny wybiera ze swego grona wiceprezesów SEP,
skarbnika SEP i sekretarza ZG SEP.
4. ZG spośród swoich członków może utworzyć prezydium oraz określić jego skład
i kompetencje. Podejmowanie decyzji przez prezydium, niewymagających uchwały ZG,
może dotyczyć spraw wyszczególnionych w ust. 5 pkt: 1, 8, 12 i 13 oraz innych
określanych każdorazowo w uchwałach ZG.
5. Do obowiązków i kompetencji zarządu głównego należy:
1) zarządzanie majątkiem oraz tworzenie i likwidowanie funduszy SEP;
2) uchwalanie zasad gospodarki finansowej i działalności gospodarczej;
3) uchwalanie jeden raz w kadencji wysokości składki członka zwyczajnego, zasad
jej opłacania i podziału, a także wysokości odpisu od przychodów oddziałów na
rzecz budżetu centralnego;
4) uchwalanie rocznych planów działalności i budżetów;
5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności
SEP;

6) powoływanie i rozwiązywanie: oddziałów, komitetów, centralnych kolegiów
sekcji, centralnych komisji i zespołów, podmiotów działalności gospodarczej,
wydawnictw oraz innych jednostek organizacyjnych podległych ZG;
7) powoływanie i odwoływanie: przewodniczących i członków centralnych komisji i
zespołów, przewodniczących i członków rad nadzorczych, dyrektorów podmiotów
działalności gospodarczej, dyrektorów wydawnictw i naczelnych redaktorów
czasopism SEP;
8) ustalanie regulaminów: biura SEP, centralnych komisji i zespołów, podmiotów
działalności gospodarczej, nadawania odznak honorowych, medali i innych
wyróżnień oraz zatwierdzanie regulaminów: komitetów, centralnych kolegiów
sekcji i innych regulaminów ogólnostowarzyszeniowych;
9) podejmowanie uchwał w sprawach:
a) członkostwa SEP w organizacjach naukowych, technicznych i gospodarczych
oraz wyboru przedstawicieli SEP do tych organizacji;
b) ustanawiania i likwidacji fundacji oraz tworzenia spółek prawa handlowego;
c) tworzenia związków stowarzyszeń lub przystępowania do nich;
d) uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego i dostosowania SEP do
wymagań obowiązujących w takiej organizacji;
10) występowanie do WZD o nadanie godności członka honorowego SEP;
11) nadawanie godności zasłużonego seniora, odznak honorowych, medali i innych
wyróżnień;
12) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i innych;
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz SEP.
6. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 5 pkt: 2, 3, 4 i 10 są podejmowane przez
ZG po uzyskaniu opinii rady prezesów. Opinie RP wymienione w pkt.: 3 i 10 są dla ZG
wiążące.

§ 19
1. Prezes SEP kieruje działalnością ZG i jego prezydium, a w okresach pomiędzy
posiedzeniami tych gremiów, stosownie do przysługujących mu uprawnień, podejmuje
niewymagające uchwały ZG decyzje w zakresie zwykłego zarządu.
2. Prezes SEP lub z jego upoważnienia wiceprezesi i inne osoby reprezentują SEP.
Główna komisja rewizyjna

§ 20
1. W skład GKR wchodzi nie więcej niż 9 członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Do obowiązków i kompetencji GKR należy:
1) dokonywanie okresowych kontroli działalności merytorycznej i finansowej ZG,
jednostek organizacyjnych SEP, a na podstawie porozumienia ZG z GKR
dokonywanie kontroli terenowych jednostek organizacyjnych w zakresie
zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i uchwałami WZD;
2) ocena rocznych sprawozdań finansowych SEP i uchwał dotyczących podziału
zysku lub pokrycia straty, ocena działalności i sprawozdań ZG oraz pracy
poszczególnych członków ZG;
3) coroczne, pisemne lub drogą elektroniczną, przedstawianie wyników ocen, o
których mowa w pkt. 2, zarządowi głównemu i informowanie o nich osób z
głosem stanowiącym na WZD;
4) składanie sprawozdań na WZD i zgłaszanie wniosku w sprawie absolutorium dla
ZG; GKR ma prawo odmiennie wnioskować w sprawie absolutorium w odniesieniu
do wskazanych przez nią członków ZG;
5) wnioskowanie o zwołanie NWZD oraz w sprawie zmian statutu.

Główny sąd koleżeński

§ 21
1. W skład GSK wchodzi 7 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. GSK orzeka, jako sąd drugiej instancji, w przedmiocie odwołań od orzeczeń sądów
koleżeńskich oddziałów; orzeczenia te są prawomocne.
3. Regulamin sądów koleżeńskich obu instancji określa: zadania i organizację pracy,
właściwość sądów, procedury postępowania, terminy, sankcje oraz tryb wnoszenia i
rozpatrywania odwołań od orzeczeń zgodnie z zasadą dwuinstancyjności.
Rada prezesów

§ 22
1. W skład rady prezesów wchodzą: prezes SEP i prezesi oddziałów.
2. Do kompetencji rady prezesów należy:
1) wydawanie dla ZG opinii w sprawach wymienionych w § 18 ust. 6;
2) opiniowanie spraw ujętych w regulaminie rady prezesów;
3) wybór dziekana RP zgodnie z postanowieniami regulaminu RP, który określa
również jego obowiązki i uprawnienia;
4) wnioskowanie do ZG o zwołanie NWZD większością 2/3 składu rady prezesów.
3. Posiedzenia rady prezesów odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
4. Obradom rady prezesów przewodniczy prezes SEP.

Komisja wyborcza

§ 23
1. Komisja wyborcza wybierana przez WZD działa w okresie kadencji, jest autonomiczna
i podlega wyłącznie WZD.
2. Komisja wyborcza składa się z 9 członków SEP reprezentujących: oddziały, komitety,
centralne kolegia sekcji oraz członków honorowych. Członkiem komisji wyborczej może
być osoba o dużym autorytecie i obdarzona zaufaniem ogółu członków SEP.
3. Zadaniem komisji wyborczej jest inicjowanie i zbieranie zgłoszeń kandydatów do
naczelnych władz i organów wybieranych przez WZD oraz przedstawianie kandydatów
podczas WZD.
4. Szczegółowe zasady organizacji i działania komisji wyborczej określa regulamin
uchwalony przez WZD.
Biuro SEP i sekretarz generalny

§ 24
1. Biuro SEP jest jednostką organizacyjną obsługującą działalność stowarzyszenia.
Biurem SEP kieruje sekretarz generalny.
2. Sekretarzem generalnym może być tylko członek SEP.

3. Sekretarza generalnego, na wniosek prezesa SEP, powołuje zarząd główny uchwałą
podejmowaną w tajnym głosowaniu. Umowę z sekretarzem generalnym podpisuje
prezes SEP, który jest jego przełożonym.
4. Sekretarz generalny powołany spośród członków władz i organów SEP z wyboru,
zawiesza w nich udział na okres pełnienia tej funkcji.
5. Sekretarz generalny może być w każdym czasie odwołany uchwałą ZG podejmowaną
w tajnym głosowaniu.

Rozdział V

Oddziały i koła

§ 25
1. Oddział jest powoływany na podstawie uchwały ZG, która określa jego siedzibę, nazwę
oraz teren i zakres działania.
2. Do powołania oddziału jest wymagane:
1) zgrupowanie co najmniej 100 członków;
2) zapewnienie samofinansowania działalności.
3. Oddział może uzyskać osobowość prawną po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu
głównego, po podjęciu uchwały walnego zgromadzenia oddziału i po podpisaniu
porozumienia pomiędzy zarządem głównym i zarządem oddziału, o którym mowa w §
45 ust. 5.
4. Wniosek do właściwego sądu o rejestrację oddziału ubiegającego się o osobowość
prawną, po spełnieniu warunków określonych w ust. 3, składa zarząd główny.
5. W oddziale działają:
1) koła;
2) sekcje, komisje, kluby, wydawnictwa i redakcje;
3) ośrodki rzeczoznawstwa, szkoleniowe i jednostki działalności gospodarczej.
6. Oddziały mające i niemające osobowości prawnej realizują cele i zadania określone
statutem i uchwałami władz SEP.
7. Oddziały mające osobowość prawną samodzielnie i na własną odpowiedzialność
prowadzą działalność finansową i gospodarczą.
8. Oddział może być rozwiązany na podstawie uchwały zarządu głównego, na wniosek
władz oddziału lub bez wniosku w każdym z niżej wymienionych przypadków:
1) zaprzestania działalności;
2) utraty zdolności samofinansowania;
3) rażącego naruszania przepisów prawa lub statutu SEP albo uporczywego
prowadzenia działalności rażąco niezgodnej z uchwałami WZD i zarządu
głównego.
9. Zarząd główny, przed podjęciem uchwały o rozwiązaniu oddziału, ma obowiązek
wcześniejszego pisemnego wezwania oddziału do podjęcia działań naprawczych w
wyznaczonym terminie, pod rygorem powołania zarządu komisarycznego lub
rozwiązania oddziału. ZG może powołać zarząd komisaryczny w oddziale na okres
nieprzekraczający 24 miesięcy.
10. W uchwale dotyczącej powołania zarządu komisarycznego zarząd główny wskazuje
sposób reprezentacji oddziału. W przypadku oddziału mającego osobowość prawną ZG
składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego do KRS oraz zawiadamia właściwy
organ nadzorujący. W uchwale dotyczącej rozwiązania i likwidacji oddziału, zarząd
główny wyznacza likwidatora oraz określa jego obowiązki.

11. Przy prowadzeniu likwidacji oddziału mającego osobowość prawną zarząd główny
zawiadamia sąd o wszczęciu likwidacji. SEP wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki
oddziału oraz przejmuje pozostały po jego likwidacji majątek. Po zakończeniu likwidacji
zarząd główny zgłasza sądowi wniosek o wykreślenie oddziału z KRS.
12. Koła i członkowie rozwiązanego oddziału mogą przechodzić do innych oddziałów.

§ 26
1. Władzami i organami oddziału są:
1) walne zgromadzenie członków oddziału, zwane w skrócie WZO;
2) zarząd oddziału, zwany w skrócie ZO;
3) organem kontrolnym jest komisja rewizyjna oddziału, zwana w skrócie KRO;
4) organem orzekającym w sprawach o naruszenie postanowień statutu lub zasad
etycznego postępowania jest sąd koleżeński oddziału, zwany w skrócie SKO;
5) organami doradczymi i roboczymi ZO są oddziałowe komisje, których
problematykę i zakres prac określa ZO.
2. W oddziałach i kołach grupujących co najmniej 100 członków – walne zgromadzenie
członków może być zastąpione walnym zgromadzeniem delegatów.
3. Oddział, w którym zwołano walne zgromadzenie delegatów oddziału i w skład którego
wchodzi co najmniej 10 kół, może utworzyć komisję wyborczą oddziału (KWO)
jako
organ doradczy i roboczy WZO. Przy tworzeniu komisji i jej działalności mają
zastosowanie odpowiednio postanowienia zawarte w § 23 statutu.

Walne zgromadzenie oddziału

§ 27
1. Najwyższą władzą oddziału jest WZO.
2. WZO może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W WZO biorą udział:
1) z głosem stanowiącym wszyscy członkowie oddziału i na zasadach ustalonych przez
ZO z głosem stanowiącym albo doradczym przedstawiciele członków wspierających
– osób prawnych
lub
2) z głosem stanowiącym członkowie honorowi z oddziału i wybrani według ustaleń ZO
delegaci kół oraz na zasadach ustalonych przez ZO z głosem stanowiącym lub
doradczym przedstawiciele członków wspierających 
– osób prawnych.
Liczba przedstawicieli członków wspierających z głosem stanowiącym nie może
przekraczać 10% ogólnej liczby osób z głosem stanowiącym na WZO.
4. W WZO zwołanym jako walne zgromadzenie delegatów biorą udział z głosem
doradczym członkowie: ZO, KRO i SKO, przewodniczący sekcji oddziałowych i innych
jednostek organizacyjnych oddziału, zasłużeni seniorzy SEP z oddziału oraz goście
zaproszeni przez ZO.

§ 28
1. Zwyczajne WZO jest zwoływane przez zarząd oddziału nie później niż na 3 miesiące
przed WZD.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZO zarząd oddziału zawiadamia osoby z głosem
stanowiącym co najmniej na 14 dni przed terminem WZO.
3. Do kompetencji WZO należy:
1) uchwalanie kierunków działalności oddziału;

2) rozpatrywanie sprawozdań ZO z działalności oddziału, w tym z działalności
własnej ZO oraz sprawozdań KRO i SKO;
3) ocena działalności oddziału i rozpatrzenie wniosku KRO w sprawie absolutorium
dla ZO;
4) wybór prezesa oddziału oraz członków: ZO, KRO, SKO i KWO;
5) wybór delegatów na WZD;
6) uchwalanie regulaminów: WZO, ZO, KRO i KWO;
7) rozpatrywanie zaskarżonych uchwał zarządu oddziału;
8) ustanawianie oddziałowych wyróżnień;
9) podejmowanie uchwały w sprawie uzyskania osobowości prawnej;
10) podejmowanie uchwały dotyczącej wniosku o rozwiązanie oddziału.

§ 29
1. Nadzwyczajne WZO, zwane w skrócie NWZO, jest zwoływane przez ZO z własnej
inicjatywy, na pisemny wniosek: ZG, KRO lub co najmniej 1/2 liczby osób z głosem
stanowiącym.
2. Pisemny wniosek o zwołanie NWZO powinien zawierać proponowany porządek obrad.
3. ZO jest zobowiązany zwołać NWZO w ciągu 8 tygodni, licząc od dnia otrzymania
wniosku.
4. NWZO obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Włączenie innych spraw
do porządku obrad wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2
liczby osób z głosem stanowiącym.

Zarząd oddziału

§ 30
1. W skład ZO wchodzą prezes oddziału i nie więcej niż 15 członków.
2. Na wniosek prezesa oddziału zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesów oddziału,
skarbnika oddziału i sekretarza oddziału.
3. ZO może utworzyć prezydium oraz określić jego skład i kompetencje.
4. Do obowiązków i kompetencji ZO należy:
1) kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem, uchwałami WZD, ZG i
WZO oraz realizowanie wspólnej z ZG polityki w zakresie celów statutowych;
2) uchwalanie zakresu i form działalności gospodarczej oraz zasad finansowania
działalności oddziału;
3) zwykły zarząd majątkiem i nadzorowanie działalności gospodarczej oddziału;
4) uchwalanie rocznych planów działalności i budżetów oddziału oraz przyjmowanie
rocznych sprawozdań finansowych, a w oddziałach mających osobowość prawną
również ich zatwierdzanie;
5) zatwierdzanie regulaminów oddziału innych niż wymienione w § 28 ust.3 pkt 6;
6) ustalanie struktury organizacyjnej oddziału, zakresu działalności oddziałowych
jednostek organizacyjnych oraz ich powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie;
7) przyjmowanie i wykreślanie członków oraz ewidencjonowanie i rozwiązywanie
kół;
8) powoływanie i rozwiązywanie oddziałowych sekcji naukowo-technicznych oraz
wydawnictw; powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków komisji
oddziałowych, redaktorów oddziałowych wydawnictw, kierowników ośrodków:
rzeczoznawstwa i szkoleniowych, klubów i jednostek specjalistycznych oraz
nadzorowanie ich działalności;
9) zgłaszanie przedstawicieli oddziału do centralnych jednostek organizacyjnych;
10) wnioskowanie o nadanie godności, odznak, medali i wyróżnień oraz odznaczeń;
11) nadawanie oddziałowych wyróżnień;

12) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do regionalnych i lokalnych
organizacji naukowych, technicznych i gospodarczych oraz zgłaszanie
przedstawicieli oddziału do tych organizacji.

§ 31
1. Prezes oddziału kieruje pracami zarządu oddziału i jego prezydium, a w okresach
pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje dotyczące spraw wyszczególnionych
w § 30 ust. 4 pkt 1 oraz innych, stosownie do uprawnień każdorazowo określanych
w uchwałach ZO.
2. Prezes oddziału lub z jego upoważnienia wiceprezesi oddziału i inne osoby reprezentują
oddział.
Komisja rewizyjna oddziału

§ 32
1. W skład KRO wchodzi nie więcej niż 5 członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Do obowiązków i kompetencji KRO należy:
1) dokonywanie okresowych kontroli działalności ZO i wszystkich jednostek
organizacyjnych oddziału w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa,
ze statutem SEP, uchwałami: WZD, ZG i WZO;
2) ocena rocznych sprawozdań finansowych oddziału i uchwał dotyczących podziału
zysku lub pokrycia straty, ocena działalności i sprawozdania ZO oraz pracy
poszczególnych członków ZO;
3) coroczne, pisemne przedstawianie wyników tych ocen zarządowi oddziału i ich
udostępnianie pisemne lub drogą elektroniczną osobom z głosem stanowiącym
na WZO;
4) składanie sprawozdań na WZO i zgłaszanie wniosków w sprawie absolutorium dla
ZO; KRO ma prawo odmiennie wnioskować w sprawie absolutorium w odniesieniu
do wskazanych przez nią członków ZO;
5) wnioskowanie do ZO o zwołanie NWZO.
Sąd koleżeński oddziału

§ 33
1. W skład SKO wchodzi nie więcej niż 5 członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. SKO w pierwszej instancji rozpatruje na wniosek: zainteresowanej osoby, ZO lub ZG
sprawy o naruszenie przez członka oddziału postanowień statutu SEP lub zasad
etycznego postępowania członków SEP.

Koło

§ 34
1. Do zorganizowania koła jest wymagana inicjatywa co najmniej 6 członków SEP.
2. Uprawomocnienie działalności koła wymaga jego zarejestrowania przez ZO.
3. Koło może być rozwiązane na podstawie uchwały ZO na wniosek zarządu koła lub po
stwierdzeniu zaprzestania działalności.

§ 35
Władzami i organami koła są:
1) walne zebranie członków lub delegatów koła, zwane w skrócie WZK;
2) zarząd koła;
3) organem kontrolnym jest komisja rewizyjna koła, obligatoryjna w kołach
liczących więcej niż 50 członków.

§ 36
1. Najwyższą władzą koła jest WZK.
2. W WZK biorą udział z głosem stanowiącym:
1) wszyscy członkowie koła
lub
2) członkowie honorowi i zasłużeni seniorzy należący do koła oraz delegaci członków
koła.
3. W WZK zwołanym jako walne zebranie delegatów biorą udział z głosem doradczym
członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, członkowie wspierający (osoby fizyczne) lub
ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście.

§ 37
1. WZK jest zwoływane przez zarząd koła z własnej inicjatywy albo z inicjatywy zarządu
oddziału, na wniosek komisji rewizyjnej koła lub na wniosek co najmniej 1/2 liczby
członków koła.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZK zarząd koła zawiadamia osoby z głosem
stanowiącym oraz ZO co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
3. Do kompetencji WZK należy:
1) uchwalanie kierunków działalności koła;
2) rozpatrywanie sprawozdania zarządu z działalności koła i sprawozdania komisji
rewizyjnej koła;
3) udzielanie absolutorium zarządowi koła;
4) wybór prezesa i członków zarządu koła;
5) wybór komisji rewizyjnej koła;
6) wybór delegatów na walne zgromadzenie oddziału;
7) uchwalanie regulaminu koła.

§ 38
1. W skład zarządu koła wchodzi co najmniej 3 członków, w tym prezes koła, skarbnik
koła i sekretarz koła.
2. Do obowiązków i kompetencji zarządu koła należy:
1) kierowanie działalnością koła zgodnie ze statutem, regulaminem koła oraz
uchwałami: WZK, ZO, WZO, ZG i WZD;
2) zarządzanie środkami finansowymi koła zgodnie z zasadami finansowania
działalności uchwalonymi przez zarząd oddziału oraz zatwierdzonym planem
pracy i preliminarzem wydatków;
3) wnioskowanie w sprawie nadawania odznak, medali i wyróżnień.

§ 39
1. Prezes koła kieruje pracami zarządu i działalnością koła.
2. Prezes koła lub z jego upoważnienia inne osoby reprezentują koło.

§ 40
1. W skład komisji rewizyjnej koła wchodzi co najmniej 3 członków, którzy ze swego
grona wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja rewizyjna koła okresowo kontroluje oraz corocznie ocenia działalność zarządu
koła i ocenę przedstawia WZK.
3. W kołach, w których nie ma komisji rewizyjnej jej funkcję spełnia WZK.

Rozdział VI

Jednostki naukowo-techniczne i rada naukowo-techniczna

§ 41
1. Działalność o charakterze naukowo-technicznym jest prowadzona w: komitetach,
sekcjach oddziałowych, podmiotach działalności gospodarczej, wydawnictwach i innych
powołanych w tym celu jednostkach specjalistycznych.
2. W celu współpracy sekcji oddziałowych zarząd główny może powołać centralne
kolegium sekcji. W skład centralnego kolegium sekcji wchodzą przewodniczący i
przedstawiciele sekcji oddziałowych, którzy ze swego składu wybierają
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza centralnego kolegium
sekcji.
3. Komitety, centralne kolegia sekcji, podmioty działalności gospodarczej, wydawnictwa,
a w ich ramach redakcje i rady naukowe czasopism oraz inne jednostki specjalistyczne
powołuje i rozwiązuje ZG, natomiast sekcje oddziałowe, ośrodki rzeczoznawstwa i inne
jednostki specjalistyczne w oddziałach powołują i rozwiązują zarządy oddziałów.
4. Komitety i centralne kolegia sekcji pełnią funkcję wiodącą w swojej dziedzinie. Mogą
współpracować z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, zainteresowanymi
instytucjami oraz agendami rządowymi i samorządowymi.
5. Komitety, centralne kolegia sekcji, sekcje oddziałowe, podmioty działalności
gospodarczej i inne jednostki specjalistyczne działają na podstawie opracowanych
przez nie regulaminów, zatwierdzanych odpowiednio przez ZG lub ZO.
6. Przewodniczący komitetów, centralnych kolegiów sekcji i prezes SEP tworzą radę
naukowo-techniczną stowarzyszenia, której przewodniczy prezes SEP.
7. Władze jednostek naukowo-technicznych zobowiązane są do przedkładania planów i
budżetów oraz składania rocznych sprawozdań ze swojej działalności odpowiednio ZG
lub ZO.

§ 42
1. Komitety grupują powołanych imiennie specjalistów członków SEP i specjalistów
niebędących członkami SEP, deklarujących wolę pracy w komitecie. Przy
organizowaniu komitetu zarząd główny powołuje imiennie jego pierwszy skład
osobowy.
2. Celem działalności komitetów jest wykonywanie zadań o charakterze naukowotechnicznym związanych z rozwojem różnych dziedzin elektryki oraz dziedzin
pokrewnych.
3. Komitetem kieruje przewodniczący oraz prezydium wybrane na zebraniu komitetu.
4. Komitety, które są członkami organizacji międzynarodowych i reprezentują SEP noszą
nazwę polskich komitetów.
5. Komitet, w uzgodnieniu z ZG, może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie
lub poprzez wskazany przez ZG podmiot działalności gospodarczej, biuro SEP albo
oddział.

§ 43
1. Sekcje oddziałowe grupują:
1) członków SEP z tej samej dziedziny elektryki lub o podobnych zainteresowaniach,
którzy zgłosili przynależność do sekcji;
2) koła na podstawie decyzji podjętych przez ich zarządy.
2. Celem działalności sekcji oddziałowej jest upowszechnianie wiedzy, nowych rozwiązań
i osiągnięć oraz opiniowanie przepisów i dokumentów związanych z daną dziedziną
elektryki, a także wspieranie działalności stowarzyszenia w zakresie zainteresowania i
kompetencji grup środowiskowych członków SEP.
3. Sekcją kieruje oddziałowe kolegium sekcji wybrane na zebraniu sprawozdawczowyborczym sekcji.

§ 44
1. Podmioty działalności gospodarczej, wydawnictwa i inne jednostki specjalistyczne
prowadzą i upowszechniają działalność o charakterze naukowo-technicznym oraz
świadczą odpłatnie usługi w tym zakresie.
2. Dyrektorów i rady nadzorcze podmiotów działalności gospodarczej powołuje zarząd
odpowiedniego szczebla.
3. Redaktorów naczelnych czasopism i dyrektorów jednostek specjalistycznych powołuje
zarząd odpowiedniego szczebla.

Rozdział VII
Majątek i zaciąganie zobowiązań majątkowych

§ 45
1. Majątek SEP, w tym majątek oddziałów mających osobowość prawną, stanowią:
nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, papiery wartościowe oraz wartości
niematerialne i prawne.
2. Majątek powstaje z:
1) składek członkowskich;
2) dochodów z majątku;
3) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, udziałów i lokat;
4) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej;
5) ofiarności publicznej i sponsoringu,
6) udziałów SEP w majątku wspólnym w innych organizacjach.
3. Majątek służy wyłącznie do realizacji celów statutowych
.
4. Majątek stanowi wspólną i niepodzielną własność SEP.
5. Oddział, który uzyskał osobowość prawną, na mocy porozumienia z zarządem głównym
zatrzymuje na własność użytkowany majątek powstały staraniem oddziału.
W przypadku rozwiązania oddziału cały majątek po pokryciu zobowiązań oddziału
pozostaje w SEP.

§ 46
1. Majątkiem SEP zarządza zarząd główny, a majątkiem oddziałów i podmiotów
działalności gospodarczej mających osobowość prawną ich zarządy. ZG na mocy
uchwały może powierzyć biuru SEP oraz oddziałom, komitetom i podmiotom
działalności gospodarczej niemającym osobowości prawnej wykonywanie funkcji
zwykłego zarządu użytkowanymi częściami majątku.

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych są
uprawnieni działający wspólnie prezes SEP i skarbnik SEP, a także w akceptowanym
przez ZG zakresie upełnomocnione przez nich do wspólnego działania osoby, w tym:
sekretarz generalny i główny księgowy SEP, prezesi oddziałów i skarbnicy oddziałów
niemających osobowości prawnej, przewodniczący i skarbnicy komitetów, dyrektorzy i
główni księgowi podmiotów działalności gospodarczej niemających osobowości
prawnej.
3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziałów, które
uzyskały osobowość prawną, są uprawnieni łącznie prezes oddziału i skarbnik oddziału
oraz w akceptowanym przez ZO zakresie upełnomocnione przez nich osoby.
4. Dla prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi wszystkie oddziały i jednostki
organizacyjne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą zobowiązane są do
opracowywania rocznych budżetów, a biuro SEP do opracowania budżetu centralnego.
5. Przy opracowywaniu i uchwalaniu budżetów należy uwzględniać odpowiednio
postanowienia zawarte w: § 18 ust. 5 pkt: 2, 3 i 4, § 30 ust. 4 pkt: 2 i 4 oraz § 45
statutu.

Rozdział VIII

Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał

§ 47
1. Kadencja władz i organów wybieralnych SEP wszystkich szczebli trwa cztery lata.
Kadencja może zostać skrócona uchwałą zwołanego w tym celu NWZD, NWZO lub
WZK. W tym przypadku nowo wybrane składy władz i organów są wybierane tylko na
okres do końca czteroletniej kadencji.
2. Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu skraca jego kadencję z dniem podjęcia
takiej uchwały oraz pozbawia prawa do kandydowania w najbliższych wyborach.
3. Funkcje: prezesa SEP, prezesa oddziału, przewodniczącego GKR i przewodniczącego
KRO mogą być pełnione nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór na
te funkcje jest możliwy po okresie przerwy co najmniej jednej kadencji.
4. Funkcja członka zarządu głównego i członka zarządu oddziału nie może być łączona
z funkcją członka głównej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej oddziału oraz
sądów koleżeńskich obu instancji. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być w
związkach rodzinnych lub podległości służbowej z członkami kontrolowanych
zarządów.
5. Wybory delegatów, członków władz i organów, komisji wyborczych oraz głosowania o
nadanie godności członka honorowego i zasłużonego seniora są tajne.
6. Wybory w: kołach, sekcjach oddziałowych, centralnych kolegiach sekcji i komitetach
mogą być jawne, o ile wyrażą na to zgodę wszyscy uczestnicy zebrania.

§ 48
1. Obrady wszystkich władz i organów są prawomocne do podejmowania uchwał oraz
dokonywania wyborów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób z głosem
stanowiącym. Obrady WZD, WZO, WZK w drugim terminie są prawomocne bez
względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały i decyzje wszystkich władz oraz organów są podejmowane zwykłą większością
głosów, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej
liczby głosów rozstrzyga głos prowadzącego obrady.
3. Uchwały i decyzje władz i organów mogą być głosowane przy użyciu środków
technicznych zapewniających prawidłowość głosowania.


§ 49
1. Liczbę delegatów na WZO ustala zarząd oddziału proporcjonalnie do liczby członków
zarejestrowanych w kołach na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego WZO.
2. Liczbę delegatów wybieranych przez oddziały na WZD ustala zarząd główny
proporcjonalnie do liczby członków zarejestrowanych w oddziałach na koniec roku
kalendarzowego poprzedzającego WZD.
3. Mandat delegata trwa do czasu stwierdzenia wybrania delegata na następną kadencję.

§ 50
1. Liczbę członków wybieranych władz i organów właściwego szczebla ustalają
odpowiednio WZK, WZO i WZD, uwzględniając zapisy: § 18 ust. 2, § 20 ust. 1, § 30
ust. 1, § 32 ust. 1, § 33 ust. 1, § 38 ust. 1 i § 40 ust. 1.
2. Kandydatów do władz i organów odpowiedniego szczebla mogą zgłaszać do komisji
wyborczych:
1) członkowie kół i oddziałów organizujących walne zebrania lub zgromadzenia
swoich członków;
2) delegaci na: WZK, WZO i WZD oraz członkowie honorowi;
3) zarządy;
4) komisje rewizyjne spośród członków ustępujących władz i organów;
5) komisje wyborcze;
6) prezydia komitetów i centralne kolegia sekcji.
3. Kandydatami do władz i organów mogą być zwyczajni i honorowi członkowie SEP,
którzy mają bierne prawo wyborcze. Kandydat jest zobowiązany do złożenia pisemnej
deklaracji zaangażowania i zgody na pełnienie proponowanej funkcji.
4. Jeżeli w wyniku działań KW liczba kandydatów zgłaszanych do wyboru nie będzie
większa od liczby miejsc w organie wybieralnym, osoby z głosem stanowiącym mają
prawo podczas obrad WZD albo WZO zgłosić dodatkowych kandydatów, w trybie
ustalonym w regulaminie WZD albo WZO.

§ 51
1. W wyniku wyborów prezesem SEP, prezesem oddziału lub prezesem koła zostaje
kandydat, który uzyska ponad 1/2 oddanych ważnych głosów.
2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu na prezesa żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej
w ust. 1 liczby głosów, odbywa się druga tura głosowania na dwóch kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów. Prezesem SEP, prezesem oddziału albo
prezesem koła zostaje wybrany kandydat, który uzyska większą liczbę głosów, a przy
równej liczbie głosów kandydat o dłuższym stażu członkowskim.
3. Członkami: zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i komisji wyborczej
zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W
przypadku uzyskania przez kandydatów na miejscach mandatowych równej liczby
głosów, o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski.
4. Wybrany prezes koła uzyskuje jednocześnie mandat delegata na WZO, a prezes
oddziału mandat delegata na WZD. Mandat prezesa mieści się w ogólnej liczbie
delegatów oddziału lub koła.

§ 52
1. W przypadku rezygnacji, niemożności pełnienia funkcji lub odwołania członka wybranej
władzy i organu wybieralnego oraz delegata na WZD, WZO albo WZK, na jego miejsce
wchodzi następny kandydat z listy wyborczej w kolejności uzyskanej liczby głosów.
2. Prawo odwoływania osób wybranych do pełnienia określonych funkcji przysługuje temu
organowi, który dokonał ich wyboru.
3. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji prezesa: koła, oddziału lub
SEP należy dokonać nowego wyboru prezesa na nadzwyczajnym WZK, WZO lub WZD.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, o ile do końca kadencji zostało mniej niż 1/2
kadencji, dopuszcza się wybór prezesa przez właściwy zarząd spośród swoich
członków.
5. Pełnienie funkcji prezesa i przewodniczącego komisji rewizyjnej przez okres krótszy
niż 1/2 kadencji nie zalicza się do kadencji w rozumieniu § 47 ust. 3.

Rozdział IX

Zmiana statutu i rozwiązanie się SEP

§ 53
1. Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje walny zjazd delegatów na wniosek ZG
lub GKR.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, zapadają większością co najmniej 2/3 liczby głosów
przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób z głosem stanowiącym
.
3. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad walnego zjazdu
delegatów, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości osób z głosem
stanowiącym nie później niż na 6 tygodni przed walnym zjazdem delegatów.
4. Do projektowanych zmian statutu osoby z głosem stanowiącym mogą zgłaszać
pisemnie uwagi i zastrzeżenia, które powinny być przesłane do komisji statutowej nie
później niż na 3 tygodnie przed terminem WZD.

§ 54
1. Uchwałę o rozwiązaniu się SEP podejmuje WZD na wniosek co najmniej 1/2 liczby
oddziałów, większością co najmniej 3/4 liczby głosów przy obecności co najmniej 2/3
liczby osób z głosem stanowiącym.
2. Uchwała WZD o rozwiązaniu się SEP określa cel, na jaki przeznacza się jego majątek.

Rozdział X

Przepisy końcowe i przejściowe

§ 55
1. Władze i organa oraz jednostki organizacyjne SEP działają do końca kadencji 2014-
2018 w dotychczasowych składach i układzie organizacyjnym.
2. Do końca kadencji 2014-2018 należy dostosować regulaminy do zmian statutu
uchwalonego przez NWZD w dniu 22 czerwca 2017 r.
3. Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem wpisu statutu w KRS. Z dniem wejścia w
życie niniejszego statutu traci moc statut uchwalony w dniu 19 grudnia 2007 r.
W dniu 13 listopada 2017 r. niniejszy statut został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Masz pytania, chcesz zapisać się na egzamin lub skorzystać z naszych usług?